اموزش دستگاه میوه خشک کن صنعتی

اموزش دستگاه میوه خشک کن صنعتی

اموزش دستگاه میوه خشک کن صنعتی

در این مقاله اموزش دستگاه میوه خشک کن صنعتی از صفر تا صد را برایتان اورده ایم .

اواخر فصل تابستان است و میوه ها با قیمتی مناسب به بازار عرضه میشوند پس بهترین زمان برای خشک کردن میوه با خشک کن است.

میوه خشک نیز مانند میوه تازه دارای املاح و ویتامینها و مواد مغذی هستند بهترین جایگزین برای خوراکیهای غیر مفید هستند.

 

خشک کن میوه صنعتی

دستگاه خشک کن میوه صنعتی از ۹۰کیلو شروع میشود تا گنجایش بالای ۵تن یعنی خشک کن میوه صنعتی در هر بار استفاده حدودا ۹۰کیلو تا ۵تن میوه و سبزی تاره را در خود جا میدهد و زمان خشک کردن میوه یک سوم میوه تازه میوه خشک شده تولید میکند.

انواع میوه خشک کن صنعتی

میوه خشک کن صنعتی در سه نوع معمولی ، نیمه اتومات و تمام اتومات هستند که جهت خشک کردن میوه و تولید چیبس میوه انهم به صورت انبوه میباشد .

خشک کن میوه از نظر سوخت

میوه خشک کن امید صنعت در سه نوع سوخت : میوه خشک کن گازی ، میوه خشک کن برقی ، میوه خشک کن گازوییلی

که با توجه به منطفه ای که در آن هستید بهتر است نوع میوه خشک کن خود را مشخص کنید.

 

قیمت میوه خشک کن صنعتی 

خشک کن میوه با قیمت متفاوتی دیده میشود نوع گازی گران قیمت تر از نوع برقی خشک کن است .

اموزش دستگاه میوه خشک کن صنعتی

چگونه میوه خشک کن را راه اندازی کنیم

اموذش راه انداری میوه خشک کن

باید بگوییم میوه خشک کن امید صنعت اصلا نیازی به داشتن دانش فنی جهت راه اندازی ندارد مسئولین شرکت امید صنعت آنرا طوری طراحی کرده اند که بعد از خرید و ارسال توسط شرکت به محل ، دستگاه را روشن کرده و مورد استفاده قرار دهید.

قیمت خشک کن میوه و سبزی در بازار

مسلما قیمت خشک کن میوه و سبزی در بازار با وجود بودن واسطه بیشتر است بنابراین به شما توصیه میکنیم برای خرید دستگاه خشک کن میوه و سبزی مستقیم از کارخانه خریداری نمایید تا دست واسطه در این میان کوتاه شود.

 

اموزش دستگاه میوه خشک کن صنعتی

اموزش دستگاه میوه خشک کن صنعتی

روش خشک کردن میوه با دستگاه خشک کن میوه صنعتی 

روش خشک کردن میوه با دستگاه خشک کن هیچ تفاوتی در نوع صنعتی و نیمه صنعتی و حتی رومیزی ندارد .

هر نوع میوه و سبزی را به هر میزانی در دستگاه ریخته و در زمان مشخص شده آنرا میتوانید جمع اوری نمایید.

محصولات خشک شده توسط دستگاه میوه خشک کن دارای کیفیت بالایی است .رنگ ، بو ، مزه میوه خشک شده در دستگاه اصلا تغییر نمیکند و میوه را به همان صورت فقط بدون آب تحویل میدهد .

فروش میوه خشک شده تولید شده در دستگاه میوه خشک کن

خرید میوه خشک 

میوه خشک شما را خریداریم نگران نباشید بعد از خرید دستگاه توسط مشتری ما به پاس اعتماد شما نسبت به خرید دستگاه میوه خشک شما را به قیمت روز و به صورت نقد خریداری میکنیم.

 
 
 
Industrial fruit dryer machine training

In this article, we have taught you about zero to 100 industrial fruit dryers.

It is late summer and the fruits are marketed at a reasonable price so it is the best time to dry the fruit with a dryer.

Dried fruits, like fresh fruit, minerals, vitamins and nutrients, are the best alternative to unhealthy foods.

Industrial Fruit Dryer

The industrial fruit dryer starts from 90 kg to a capacity of over 5 tons, which means the industrial fruit dryer holds about 90 kg to 5 tons of fruit and vegetable each time and produces one third of fresh dried fruit when drying.

Varieties of industrial fruit dryers

Industrial fruit dryers are available in three types of conventional, semi-automatic and full-automatic, which are mass-produced to dry fruit and produce chips.

Fruit dryer for fuel

Hope industry dryer in three types of fuel: gas dryer, electric fruit dryer, gasoline dryer

It is best to specify the type of fruit dryer you have in mind.

Prices of industrial fruit dryers

Fruit dryers are available at a different price. The gas type is more expensive than the electric dryer.

How to set up a fruit dryer
Driving a fruit dryer

We have to say Hope Industry Dryer does not require any technical knowledge to set up. Hope Industry officials have designed it so that you can turn on and use the machine after purchase and delivery by the company.

Prices of fruit and vegetable dryers on the market

Certainly the price of a fruit and vegetable dryer is higher in the market with intermediaries, so we recommend that you buy the plant directly from the plant to shorten the intermediary time.

Industrial fruit dryer machine training
Fruit drying method with industrial fruit dryer

The method of drying fruit with drying machine is no different from industrial type, semi industrial type and even desktop.

Pour any kind of fruit and vegetable into any part of the machine and you can collect it at the specified time.

Products dried by the fruit dryer are of high quality. The color, odor, taste of the dried fruit in the machine does not change at all and delivers the fruit in the same way without water.

Sales of dried fruits produced in the fruit dryer machine
Buy dried fruit

We Don’t Buy Your Dry Fruit Don’t worry after buying our machine from our customer we trust you to buy your dry fruit machine in cash and on a daily basis.

 
 
 
 
 
انگلیسی ترجمه متن اموزش دستگاه میوه خشک کن صنعتی 
 
Formation à la machine industrielle pour séchoirs à fruits

  دما و زمان خشک شدن انواع میوه

Dans cet article, nous vous avons appris entre zéro et 100 séchoirs à fruits industriels.

C’est la fin de l’été et les fruits sont commercialisés à un prix raisonnable, c’est donc le meilleur moment pour sécher les fruits avec un séchoir.

Les fruits secs, comme les fruits frais, les minéraux, les vitamines et les nutriments, constituent la meilleure alternative aux aliments malsains.

Séchoir à fruits industriel

Le séchoir industriel de fruits commence à partir de 90 kg pour une capacité de plus de 5 tonnes, ce qui signifie qu’il peut contenir environ 90 kg à ۵ tonnes de fruits et légumes à la fois et qu’il produit un tiers de fruits séchés frais lors du séchage.

Variétés de séchoirs à fruits industriels

Les séchoirs à fruits industriels sont disponibles en trois types de conventionnel, semi-automatique et entièrement automatique, qui sont produits en masse pour sécher les fruits et produire des chips.

Séchoir à fruits pour carburant

Séchoir Hope dans trois types de combustibles: séchoir à gaz, séchoir à fruits électrique, séchoir à essence

Il est préférable de spécifier le type de séchoir à fruits que vous avez en tête.

ترجمه متن اموزش دستگاه میوه خشک کن صنعتی به زبان فرانسه

Prix ​​des séchoirs à fruits industriels

Les séchoirs à fruits sont disponibles à un prix différent, le type de gaz est plus cher que le séchoir électrique.

Comment mettre en place un séchoir à fruits
Conduire un séchoir à fruits

Nous devons dire que Hope Industry Dryer ne nécessite aucune connaissance technique pour être installé.Les responsables de Hope Industry l’ont conçu pour que vous puissiez allumer et utiliser la machine après l’achat et la livraison par l’entreprise.

Prix ​​des séchoirs à fruits et légumes sur le marché

Le prix d’un séchoir à fruits et légumes est certainement plus élevé sur le marché avec des intermédiaires; nous vous recommandons donc d’acheter la plante directement à l’usine pour raccourcir le temps intermédiaire.

Formation à la machine industrielle pour séchoirs à fruits
Méthode de séchage de fruits avec séchoir à fruits industriel

La méthode de séchage des fruits avec une sécheuse ne diffère pas du type industriel, du type semi-industriel et même du bureau.

Versez n’importe quel type de fruit et légume dans n’importe quelle partie de la machine et vous pourrez le récupérer à l’heure spécifiée.

Les produits séchés par le séchoir à fruits sont de haute qualité: la couleur, l’odeur et le goût des fruits séchés dans la machine ne changent pas du tout et offrent le fruit de la même manière sans eau.

Ventes de fruits secs produits dans la sécheuse
Acheter des fruits secs

Nous n’achetons pas vos fruits secs Ne vous inquiétez pas après l’achat de notre machine chez notre client, nous vous faisons confiance pour acheter votre machine à fruits secs en espèces et sur une base quotidienne.

 
 
التدریب آله مجفف الفاکهه الصناعیه

فی هذه المقاله ، علمنا حوالی صفر إلى ۱۰۰ مجفف من الفواکه الصناعیه.

إنه أواخر الصیف ویتم تسویق الفواکه بسعر معقول لذلک فهو أفضل وقت لتجفیف الفاکهه مع مجفف.

الفواکه المجففه ، مثل الفواکه الطازجه والمعادن والفیتامینات والمواد المغذیه ، هی أفضل بدیل للأطعمه غیر الصحیه.

مجفف الفواکه الصناعیه

یبدأ مجفف الفواکه الصناعی من ۹۰ کجم إلى أکثر من ۵ أطنان ، مما یعنی أن مجفف الفواکه الصناعی یحتوی على حوالی ۹۰ کجم إلى ۵ أطنان من الفواکه والخضروات فی کل مره وینتج ثلث الفواکه المجففه الطازجه عند التجفیف.

مجموعه متنوعه من مجففات الفاکهه الصناعیه

تتوفر مجففات الفاکهه الصناعیه فی ثلاثه أنواع من المنتجات التقلیدیه وشبه التلقائیه والأوتوماتیکیه بالکامل ، والتی یتم إنتاجها بکمیات کبیره لتجفیف الفواکه وإنتاج رقائق البطاطس.

مجفف الفاکهه للوقود

نأمل صناعه مجفف فی ثلاثه أنواع من الوقود: مجفف الغاز ، مجفف الفاکهه الکهربائیه ، مجفف البنزین

من الأفضل تحدید نوع مجفف الفواکه الذی تفکر فیه.

أسعار مجففات الفاکهه الصناعیه

تتوفر مجففات الفاکهه بسعر مختلف ، ونوع الغاز أغلى من المجفف الکهربائی.

کیفیه إعداد مجفف الفاکهه
یقود مجفف الفواکه

یجب أن نقول إن Hope Industry Dryer لا یتطلب إعداد أی معرفه تقنیه ، وقد صممها مسؤولو Hope Hope بحیث یمکنک تشغیل الجهاز واستخدامه بعد الشراء والتسلیم من قبل الشرکه.

أسعار الفواکه والخضروات مجففات فی السوق

من المؤکد أن سعر مجفف الفواکه والخضروات أعلى فی السوق باستخدام الوسطاء ، لذلک نوصیک بشراء المصنع مباشره من المصنع لتقصیر وقت الوسیط.

التدریب آله مجفف الفاکهه الصناعیه
طریقه تجفیف الفاکهه مع مجفف الفواکه الصناعی

لا تختلف طریقه تجفیف الفاکهه مع آله التجفیف عن النوع الصناعی ، والنوع الصناعی شبه وحتى سطح المکتب.

صب أی نوع من الفاکهه والخضروات فی أی جزء من الجهاز ویمکنک جمعها فی الوقت المحدد.

المنتجات المجففه بواسطه مجفف الفواکه ذات جوده عالیه ، لا یتغیر لون ورائحه وطعم الفواکه المجففه فی الماکینه على الإطلاق ، کما أنها لا توفر الفاکهه بنفس الطریقه دون ماء.

مبیعات الفواکه المجففه المنتجه فی آله مجفف الفواکه
شراء الفواکه المجففه

نحن لا نشتری فواکهک الجافه لا تقلق بعد شراء أجهزتنا من عملائنا ، نحن نثق بک لشراء ماکنات فواکه جافه نقدًا وبشکل یومی.

 
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *